Mosin wz. 1891

Mosin wz. 1891

Mosin wz. 1891/30

Autorem arty­ku­łu jest Przemysław Konicki, źró­dło www.opisybroni.republika.pl/Mosin.html

Mosin wz. 1891 to rosyj­ski kara­bin powta­rzal­ny skon­stru­owa­ny przez Siergieja Mosina. Broń powsta­ła jako następ­ca czar­no­pro­cho­we­go kara­bi­nu wz. 1870 (Berdan II) kali­bru 10,67mm któ­ry sta­no­wił uzbro­je­nie armii rosyj­skiej pod koniec XIXw. Mosin roz­po­czął pra­ce nad kara­bi­nem po prze­pro­wa­dzo­nym w 1887 teście kara­bi­nów powta­rzal­nych, w któ­rym Rosjanie za naj­lep­szą kon­struk­cję uzna­li kara­bin skon­stru­owa­ny przez Emila Naganta. Mosin skon­stru­ował broń opie­ra­jąc się na maga­zyn­ku zasto­so­wa­nym w kara­bi­nie Naganta, dla­te­go też jego kon­struk­cja zna­na jest mię­dzy inny­mi pod nazwą Mosin Nagant. Podczas prób kara­bin Mosina oka­zał się mniej nie­za­wod­ny od kara­bi­nu Naganta, jed­nak ze wzglę­du na prost­szą kon­struk­cję kara­bin skon­stru­owa­ny przez Mosina wpro­wa­dzo­no w 1891r do uzbro­je­nia jako trzy­li­nio­wy kara­bin wz. 1891” (linia to rosyj­ska jed­nost­ka dłu­go­ści wyno­szą­ca 0,1 cala, 3 linie to 7,62mm). Od ozna­cze­nia broń nazy­wa­no Triechliniejką”.

Nadanie numerów NIP i REGON

W dniu 07.04.2015 r. w Urzędzie Statystycznym w Łodzi został nada­ny numer iden­ty­fi­ka­cyj­ny REGON 361194473, 
w dniu 09.04.2015 r. w Urzędzie Skarbowym Łódź-Widzew otrzy­ma­li­śmy Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 7282801825,
tym samym zosta­li­śmy, w myśl lite­ry pra­wa, legal­nie i ofi­cjal­ne dzia­ła­ją­cym Łódzkim Stowarzyszeniem Kolekcjonerów Broni.

Powołanie Stowarzyszenia

W dniu 29.03.2015 r. na zebra­niu człon­ków zało­ży­cie­li zosta­ło powo­ła­ne Łódzkie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni. W dniu 02.04.2015 r. Stowarzyszenie zosta­ło wpi­sa­ne do ewi­den­cji sto­wa­rzy­szeń zwy­kłych pro­wa­dzo­ne przez Prezydenta Miasta Łodzi pod nume­rem 258. Przedstawicielem Stowarzyszenia został  Tomasz Kotusiewicz.