PPS – Zapisy na wspólne zakupy

Niedługo poja­wią się u nas pisto­le­ty PPS. W związ­ku z tym posta­no­wi­li­śmy prze­pro­wa­dzić zapi­sy na nie. Broń nie­uży­wa­na, lata pro­duk­cji 51–54. Z prak­tycz­nie peł­nym ukom­ple­to­wa­niem (brak ole­jar­ki). Dostępne będą ok. poło­wy kwietnia.

Prośba o pomoc: Dostęp do broni palnej w okresie przed rozbiorowym


Witam brać strze­lec­ką.
Zwracam się z proś­bą do miło­śni­ków i histo­ry­ków o pomoc.
Zbieram infor­ma­cję na tema­ty: Dostępu do bro­ni pal­nej w okre­sie przed roz­bio­ro­wym, w okre­sie zabo­rów, w okre­sie II RP w okre­sie oku­pa­cji i okre­sie PRL.
Jeśli jest ktoś kto posia­da jakąś wie­dzę, mate­ria­ły książ­ki pro­szę o kon­takt [email protected],
tel 790–282-873

Zakład rusznikarski

Rozpoczęliśmy współ­pra­cę z rusz­ni­ka­rzem PPHU STEFEK z Łowicza, któ­ry nota­be­ne jest człon­kiem nasze­go Stowarzyszenia.
Dla człon­ków ŁSKB duży rabat!

Wszelkie infor­ma­cje odno­śnie świad­czo­nych usług znaj­dzie­cie w zakład­ce KLUB ŁSKB/ Zakład rusznikarski/
Dla przy­po­mnie­nia, war­to zaglą­dać rów­nież KLUB ŁSKB/ Oferty raba­to­we dla człon­ków ŁSKB, gdzie znaj­dzie­cie adre­sy skle­pów z któ­ry­mi nawią­za­li­śmy współ­pra­cę, oraz KLUB ŁSKB/ zaprzy­jaź­nio­ne strzel­ni­ce,
gdzie znaj­du­ją się adre­sy zaprzy­jaź­nio­nych strzelnic. 

Kurs Prowadzącego Strzelanie!

Na począt­ku 2021 r. dla człon­ków nasze­go (choć nie tyl­ko) Stowarzyszenia chce­my zor­ga­ni­zo­wać kurs pro­wa­dzą­ce­go strze­la­nie. Kurs orga­ni­zo­wa­ny będzie z ramie­nia LOK‑u, dla­te­go już dzi­siaj zapra­szam wszyst­kich nie posia­da­ją­cych licen­cji PZSS do wzię­cia w nim udziału. 

Karabinek ok 1790 r.

karabinek z roku ok 1790
Ogłoszenie:

Oferuję do sprze­da­nia kara­bi­nek z roku ok.1790.
Posiada uchwyt pisto­le­to­wy i kolbę,co czy­ni­ło go szcze­gól­nie wygod­nym do strze­la­nia z jed­nej ręki. Na ryn­ku anty­kwa­rycz­nym jest rzad­ko spo­ty­ka­ną bronią.