Prośba o wystawienie oświadczenia…

Na stro­nach nasze­go Stowarzyszenia poja­wi­ła się nowa zakład­ka Prośba o wysta­wie­nie oświad­cze­nia…
Wystarczy, że wypeł­nisz for­mu­larz, wska­żesz w nim czy wyma­ga­ne doku­men­ty odbie­rzesz oso­bi­ście czy wolisz otrzy­mać je dro­gą pocz­to­wą i to wszyst­ko.
Stronę znaj­dziesz w zakład­ce KLUB ŁSKB/ Prośba o wysta­wie­nie oświadczenia…

Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Palnej Pro ARMA

Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Palnej Pro ARMA

Tegoroczne spo­tka­nie odbę­dzie się 7–8 grud­nia w godz 10–18 na Targach Lublin. Będzie mia­ło jak co roku for­mu­łę zamknię­te­go spo­tka­nia dla osób wcze­śniej zare­je­stro­wa­nych przez for­mu­larz dostęp­ny w zakład­ce – reje­stra­cja uczest­ni­ków.
Równolegle do Zlotu będą odby­wać się tar­gi PASJE łowiec­two strze­lec­two survi­val. Uczestnicy Zlotu będą bez­płat­nie wpusz­cza­ni na te tar­gi. Natomiast oso­by któ­re pier­wot­nie przy­szły na PASJE aby wejść na Zlot będą musia­ły dopeł­nić wszyst­kich for­mal­no­ści jak każ­dy uczest­nik Zlotu.

Z biblioteczki posiadacza – kolekcjonera broni palnej

Bogusław Kustosik

Definicja sło­wa kolek­cja” według Słownikiem Języka Polskiego PWN brzmi nastę­pu­ją­co kolek­cja to zbiór przed­mio­tów jed­ne­go rodza­ju, gro­ma­dzo­nych przez kogoś ze wzglę­du na ich war­tość arty­stycz­ną, nauko­wą, histo­rycz­ną”. Natomiast kolek­cjo­ner” to po pro­stu oso­ba kolek­cjo­nu­ją­ca coś”.

W arty­ku­le tym chciał­bym poka­zać typo­wą dro­gę jaką prze­cho­dzi sta­ty­stycz­na” oso­ba, któ­ra uzy­ska­ła tzw. kolek­cjo­ner­skie” pozwo­le­nie na posia­da­nie bro­ni pal­nej. Moim skrom­nym zamia­rem jest pró­ba przy­bli­że­nia oraz uła­twie­nia posia­da­czom kolek­cjo­ner­skie­go pozwo­le­nia na broń pal­ną, kwe­stii zapo­zna­nia się oraz ewen­tu­al­ne­go szer­sze­go zgłę­bia­nia wie­dzy na temat sze­ro­ko poj­mo­wa­ne­go zagad­nie­nia bro­ni kolekcjonerskiej”. 

BREN Mk3

Broń udo­stęp­nio­na dzię­ki uprzej­mo­ści skle­pu www.kwatermistrz.com.pl

Bren – bry­tyj­ski ręcz­ny kara­bin maszynowy.

Bren był pro­du­ko­wa­ną na licen­cji odmia­ną roz­wo­jo­wą cze­cho­sło­wac­kie­go rkmu ZB vz. 26, dosto­so­wa­ną do stan­dar­do­wej bry­tyj­skiej amu­ni­cji. Nazwa pocho­dzi­ła od nazw miej­sco­wo­ści Brno, w któ­rej znaj­do­wa­ły się zakła­dy Zbrojovka Brno (pro­du­cent ZB 26) i Enfield, w któ­rych znaj­do­wa­ły się zakła­dy Royal Small Arms Factory (mia­ły pro­du­ko­wać wer­sję licen­cyj­ną). Bren został wybra­ny jako zwy­cięz­ca kon­kur­su na rkm dla armii bry­tyj­skiej, pro­wa­dzo­ne­go od 1930 do 1934 roku, w toku któ­re­go kon­struk­cja bro­ni pod­le­ga­ła kolej­nym ulep­sze­niom. Pierwszy seryj­ny Bren został wypro­du­ko­wa­ny 3 wrze­śnia 1937, a 4 sierp­nia 1938 rkm został ofi­cjal­nie przy­ję­ty na uzbro­je­nie Armii Brytyjskiej.

Beretta BM59

Broń udo­stęp­nio­na dzię­ki uprzej­mo­ści skle­pu www.kwatermistrz.com.pl

BM59 – wło­ski kara­bin auto­ma­tycz­ny opar­ty na kon­struk­cji kara­bi­nu M1 Garand.

Po zakoń­cze­niu II woj­ny świa­to­wej prze­pi­so­wym kara­bi­nem armii wło­skiej został ame­ry­kań­ski M1 Garand kali­bru .30–06 Springfield. Był on pro­du­ko­wa­ny licen­cyj­nie przez fir­mę Beretta. Po przy­ję­ciu w 1954 roku jako stan­dar­do­we­go nabo­ju NATO nabo­ju 7,62 × 51 mm we Włoszech roz­po­czę­to pra­ce nad nowym kara­bi­nem. Podobnie jak w USA nowa broń mia­ła być opar­ta na kon­struk­cji kara­bi­nu M1.

Pistolet Beretta 92S

Broń udo­stęp­nio­na dzię­ki uprzej­mo­ści skle­pu www.kwatermistrz.com.pl

Beretta 92 – wło­ski pisto­let samo­pow­ta­rzal­ny. Produkowany w wie­lu wer­sjach róż­nią­cych się kali­brem i wymiarami.

W 1951 roku Beretta roz­po­czę­ła pro­duk­cję pisto­le­tu Model 1951 Brigadier pierw­szy pisto­let Beretty posia­da­ją­cy zamek ryglo­wa­ny. Beretta 951 oka­za­ła się kon­struk­cją uda­ną, przy­ję­tą do uzbro­je­nia przez armię wło­ską, izra­el­ską i egip­ską, ale w latach 70. roz­po­czę­to pra­ce nad jej następ­cą. Początkowo zakła­da­no, że nowy pisto­let Beretty będzie wer­sją Brigadiera wypo­sa­żo­na w maga­zy­nek o więk­szej pojem­no­ści (15 zamiast 8 naboi), szyb­ko jed­nak oka­za­ło się, że zmia­ny są na tyle duże, że moż­na mówić o nowej konstrukcji.

Pistolet maszynowy PPSz wz. 1941

Broń udo­stęp­nio­na dzię­ki uprzej­mo­ści skle­pu www.kwatermistrz.com.pl

PPSz wz. 1941, PPSz-41 (ros. ППШ-41), potocz­nie nazy­wa­ny pepe­szą lub pepesz­ką – radziec­ki pisto­let maszy­no­wy kali­ber 7,62 × 25 mm, skon­stru­owa­ny przez Gieorgija Szpagina i wpro­wa­dzo­ny na uzbro­je­nie Armii Czerwonej w 1941 roku. Nazwa sta­no­wi­ła akro­nim od: Pistolet-pulemiot Szpagina obr. 1941 g. – Пистолет–пулемёт Шпагина обр. 1941 г.. Podstawowa broń tej kate­go­rii na uzbro­je­niu Armii Czerwonej pod­czas II woj­ny świa­to­wej, uży­wa­ny tak­że w licz­nych kra­jach świa­ta. Do uzbro­je­nia Wojska Polskiego wpro­wa­dzo­ny w 1943 roku.

Colt M16A1

Broń udo­stęp­nio­na dzię­ki uprzej­mo­ści skle­pu www.kwatermistrz.com.pl

M16A1 (Colt Model 603) to odmia­na kara­bin­ka auto­ma­tycz­ne­go M16 skon­stru­owa­na w 1963r na zamó­wie­nie ame­ry­kań­skiej armii. Pierwsze egzem­pla­rze zmo­dy­fi­ko­wa­nej odmia­ny dostar­czo­no armii w 1963r. Początkowo sto­so­wa­no ozna­cze­nie XM16E1, armia stan­da­ry­zo­wa­ła kara­bi­nek jako M16A1 w 1967r. W kara­bin­ku M16A1 zasto­so­wa­no ręcz­ny dosy­łacz zam­ka umiesz­czo­ny z pra­wej stro­ny komo­ry zam­ko­wej nad chwy­tem pisto­le­to­wym… czy­taj więcej